பதிப்புக் குழு

தலைவர்

துணைவேந்தர்

ஆட்சிக் குழு உறுப்பினர்கள்

முனைவர் சி.அமுதா

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் க. சங்கர்

பதிவாளர்(பொ)

உறுப்பினர்கள்

 
கலைப் புலத்தலைவர்
சுவடிப் புலத்தலைவர்

முனைவர் கு.சின்னப்பன்
வளர்தமிழ்ப் புலத்தலைவர்

முனைவர் இரா.காமராசு
மொழிப் புலத்தலைவர்

முனைவர் ரெ.நீலகண்டன்
அறிவியல்ப் புலத்தலைவர்

ஒருங்கிணைப்பாளர்

இயக்குநர்
பதிப்புத் துறை

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்