அகராதியியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் உ. பாலசுப்பிரமணியன்

பேராசிரியர் மற்றும் துறைத்தலைவர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் செ. த. ஜாக்குலின்

இணைப்பேராசிரியர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் சி. வீரமணி

இணைப்பேராசிரியர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் சி. சேமசுந்தரி

உதவிப்பேராசிரியர்
அகராதியியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் எச். சித்திரபுத்திரன்

பேராசிரியர் (பணி நிறைவு)
சரபோஜி நகர், தஞ்சாவூர்

முனைவர் ப. வேல்முருகன்

துறைத்தலைவர்,தமிழ்த்துறை
மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
திருவாருர்

முனைவர் இரா. சீனிவாசன்

இணைப் பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி
சென்னை – 600 005.

முனைவர் வேலாயுதம்

இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
பெரியார் பல்கலைக்கழகம்
சேலம்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்