கடல் சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை

தலைவர்

முனைவர் சு.இராசவேலு

பேராசிரியர்
கடல்சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்

முனைவர் ந.அதியமான்

பேரரசிரியர் மற்றும் தலைவர் ௪
கடல்சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை,
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர்

முனைவர் வீ. செல்வகுமார்

இணைப் பேராசிரியர்
கடல்சார் வரலாறு மற்றும் கடல்சார் தொல்லியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ப.தெ.பாலாஜி

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
பண்டய வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் துறை
சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை 9

முனைவர் கி.இரா.சங்கரன்

இணைப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத் துறை
ஏ.வி.சி.கல்லு£ரி, மன்னம்பந்தல், மயிலாடுதுறை

முனைவர் ம.விஜி,

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வரலாற்றுத் துறை, ஹோலிகிராஸ் கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி 620 002‘

முனைவர் நளினி

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
வரலாற்றுத் துறை, எஸ்.ஆர்.சி கல்லூரி
திருச்சிராப்பள்ளி 620 002

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்