மொழிபெயர்ப்புத்துறை

தலைவர்

முனைவர் எஸ்.வீரலட்சுமி

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

அலுவல்வழி உறுப்பினர்கள்

முனைவர் ப.இராஜேஷ்

இணைப்பேராசிரியர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் இரா.சு. முருகன்

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

முனைவர் எஸ். விஜயராஜேஸ்வரி

உதவிப்பேராசிரியர்
மொழிபெயர்ப்புத் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்

நியமன உறுப்பினர்கள்

முனைவர் பா.ஆனந்தகுமார்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழ்த்துறை
காந்தி கிராமம் நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம்
திண்டுக்கல்.
அலைப்பேசி – 9443719611

முனைவர் ப.மணிமாறன்

பேராசிரியர்
மொழியியல் துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
சிதம்பரம் – 608002
அலைப்பேசி – 9786860861

முனைவர் த.விஷ்ணுகுமாரன்

இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
தமிழ் மொழி மற்றும் மொழிபெயர்ப்புத் துறை
திராவிடப் பல்கலைக்கழகம்
குப்பம் – 517426
அலைப்பேசி – 9493371545

முனைவர் ப.ஜெயகிருஷ்ணன்

இணைப்பேராசிரியர்
தமிழ்த்துறை
கேரளப் பல்கலைக்கழகம்
காரியவட்டம் – 695581
அலைப்பேசி – 9447222571

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்