பொருள் வாங்கும் குழு

தலைவர்

முனைவர் கு.சின்னப்பன்
புலத்தலைவர், வளர் தமிழ்ப் புலம்

ஒருங்கிணைப்பாளர்

முனைவர் சி. தியாகராசன்

பதிவாளர்(பொ)

உறுப்பினர்கள்

திரு. குணசேகரன்
நிதியலுவலர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்