மகளிர் நலக் குழு

ஒருங்கிணைப்பாளர்

புலத்தலைவர், கலைப்புலம்

உறுப்பினர்கள்

முனைவர்  பெ.இளையாப்பிள்ளை

பேராசிரியர், இலக்கியத்துறை

திருமதி சியாமளாசீலன் (NGO)

தலைவர், ஜனசேவா பவன்,
தஞ்சாவூர்.

திருமதி ச.செல்வி

உதவிப்பதிவாளர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்