முறைசார் கல்வி

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)

விண்ணப்பங்கள்

தொடர்புக்கு

தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் (பொ)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010.
அலுவலக தொலைபேசி: +91 4362 227151
மின்னஞ்சல்: coetamiluniv@gmail.com

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்