தொடர்பு

WhatsApp Image 2022-09-05 at 19.02.28

முனைவர் க.திலகவதி

இயக்குநர்(பொ)
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையம்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
தஞ்சாவூர்-613010

மின்அஞ்சல் முகவரி:

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்