தொடர்பு

துணை வேந்தர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு,இந்தியா
தொலைபேசி : 91 – 04362 227040
தொலைநகலி : 91 04362 226159
மின்னஞ்சல் : tamilunivc@gmail.com

பதிவாளர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா
தொலைபேசி : 04362 226720
தொலைநகலி : 04362 226159
மின்னஞ்சல் : tamilunivreg@gmail.com இணையத்தளம் : www.tamiluniversity.ac.in

வெளியீடுகள் மற்றும் அச்சகம்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு,இந்தியா

தொலைநிலை கல்வி இயக்ககம்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா
தொலைபேசி : 04362 227434, 227152,8300826200
தொலைநகலி: 04362 226159
மின்னஞ்சல் : ddetu2006@gmail.com இணையத்தளம் : www.tamiluniversitydde.in

தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்

அலைபேசி எண் :8300826300
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா

சேர்க்கைப் பிரிவு

அலைபேசி எண் :8300826100
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா

இணையதள ஒருங்கிணைப்பாளர்

ச.பாஸ்கரன்

துறைத்தலைவர் கணிப்பொறி அறிவியல் துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்,
தஞ்சாவூர் – 613010
தமிழ்நாடு, இந்தியா
அலைபேசி எண் : 9442242697
மின்னஞ்சல் முகவரி : sbaskarantj@gmail.com , sbaskarantj@yahoo.com

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்