அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 11

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ) எம். எஸ், கோவிந்தசாமி
வெளியீட்டு எண்: 234, 2001, ISBN:81-7090-294-0
டெம்மி1/4, பக்கம் 900, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இத்தொகுதியில், ‘சேக்கான் துணிகள்’ முதல் ‘தானியங்கு நரம்பு மண்டலம்’ வரையுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்