அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 3

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பொறிஞர்.உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை
வெளியீட்டு எண்:63-3, 1987, ISBN:81-7090-106-5
டெம்மி 1/4, பக்கம் 980, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இம்மூன்றாம் தொகுதியில் ‘ஆப்செட் முறை அச்சடிப்பு’ முதல் ‘இடைச்சிறுகுடல்’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்