அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 4

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே. அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:63-4, 1988, ISBN:81-7090-127-8
டெம்மி 1/4, பக்கம் 998, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இந்நான்காம் தொகுதியில் ‘இடைச்சுவர் விலகல்’ முதல் ‘இழை, மனிதச் செயல்முறை’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்