அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 5

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே.அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:63-5, 1987, ISBN:81-7090-106
டெம்மி 1/4, பக்கம் 950, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இவ்வைந்தாம் தொகுதியில் ‘இழை மாற்று வடிவம்’ முதல் ‘ஊனுண்ணி’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்