அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 6

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே. அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:63-6, 1988, ISBN
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1024, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இவ்வாறாம் தொகுதியில் ‘எஃகு கட்டகம்’ முதல் ‘ஓஜோ விளைவு’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்