அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 7

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே. அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:63-7, 1991, ISBN:81-7090-187-1
டெம்மி 1/4, பக்கம் 960, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இவ்வேழாம் தொகுதியில் ‘கக்குவான் இருமல்’ முதல் ‘கள்ளி மந்தாரை’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்