அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 8

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே. அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:63-8, 1993, ISBN:81-7090-197-9
டெம்மி 1/4, பக்கம் 998, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இவ்வெட்டாம் தொகுதியில் ‘களம்’ முதல் ‘கிரோனிக் பென்னீ மாதிரி’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்