அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 9

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே. அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:63-9, 1995, ISBN:81-7090-242-8
டெம்மி 1/4, பக்கம் 964, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இவ்வொன்பதாம் தொகுதியில் ‘குல்லாக் குரங்கு’ முதல் ‘சஜிட்டா’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்