அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 10

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ): பேரா கே.கே.அருணாசலம்
பேரா எம்.எஸ்.கோவிந்தசாமி
வெளியீட்டு எண்:63-10, 1996, ISBN:81-7090-244-4
டெம்மி 1/4, பக்கம் 992, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இப்பத்தாம் தொகுதியில் ‘சாக்’ முதல் ‘செஸ்டோடேரியா’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்