அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 12

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: எம். எஸ். கோவிந்தசாமி
வெளியீட்டு எண்: 244, 2002, ISBN:81-7090-304-1
டெம்மி1/4, பக்கம் 1000, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இத்தொகுதியில், ‘திசு ஒட்டு மருத்துவம்’ முதல் ‘தோற்றத் துகள்கள்’ வரையிலுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பெற்றுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்