அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 15

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பேரா. எம். எஸ். கோவிந்தசாமி
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ) முனைவர் நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 286, 2005, ISBN:81-7090-347-5
டெம்மி1/4, பக்கம் 1024, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2007
முழு காலிகோ

இப்பதினைந்தாம் தொகுதியில், ‘பாக்கு’ முதல் ‘பூவை வகை’ வரையுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்