அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 16

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பேரா எம். எஸ். கோவிந்தசாமி
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ) :முனைவர் நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 293, 2005, ISBN:81-7090-354-8
டெம்மி1/4, பக்கம் 840, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இப்பதினாறாம் தொகுதியில் ‘பெக்செட் நோய்’ முதல் ‘மாஸ்கோவைட்’ வரையுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்