அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 17

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். இராம சுந்தரம்
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்(பொ) முனைவர். நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 326, 2007, ISBN:81-7090-387-4
டெம்மி1/8, பக்கம் 996, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இப்பதினேழாம் தொகுதியில் ‘மா’ முதல் ‘மௌரி மாட்தயூபான்டேன்’ வரையுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்