அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 18

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ): முனைவர். நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 344, 2009, ISBN: 978-81-7090-387-1
டெம்மி1/8, பக்கம் 1010, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இப்பதினெட்டாம் தொகுதியில் ‘யங்’ முதல் ‘விதை’ வரையிலுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்