அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 19

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 355, 2009, ISBN: 978-81-7090-398-7
டெம்மி1/4, பக்கம் 1024, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இத்தொகுதியில், ‘விதை உற்பத்தி’ முதல் ‘ஹோல்மியம்’ வரையிலுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்