அறிவியல் களஞ்சியம் தொகுதி – 2

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பேரா.கி. கண்ணபிரான்
வெளியீட்டு எண்:63-2, 1987, ISBN:80-7090-086-7
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1010, உரூ:800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் ‘அமில அளவியல்’ முதல் ‘ஆந்தை’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்