கோயிற் களஞ்சியம், வடார்க்காடு மாவட்டம் தொகுதி – 2

சிறப்பாசிரியர்: திரு. கோ.மு. முத்துசாமிப்பிள்ளை
வெளியீட்டு எண்: 142-3, 1991, ISBN: 81-7090-181-2
கிரவுன்1/4, பக்கம் 268, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் வட ஆர்க்காடு மாவட்டத்திலுள்ள 116 கோயில்கள் பற்றிய முழு விவரங்கள் விளக்கப்பெற்றுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்