சங்க இலக்கியப் பொருட்களஞ்சியம் தொகுதி – 2

பதிப்பாசிரியர்:முனைவர் இரா. சாரங்கபாணி
வெளியீட்டு எண்:52-2, 1986, ISBN
டெம்மி 1/4, பக்கம் 612, உரூ. 400.00, மறுபதிப்பு:2003
முழு காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் ‘ககரம்’ முதல் ‘கௌகாரம்’ வரையுள்ள சொற்களுக்குரிய பொருள் விளக்கங்கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்