சங்க இலக்கியப் பொருட்களஞ்சியம் தொகுதி – 3

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்:முனைவர் ப. அருணாசலம்
வெளியீட்டு எண்:52-3, 1988, ISBN
டெம்மி 1/4, பக்கம் 500, உரூ. 250.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இம்மூன்றாம் தொகுதியில் ‘சக்கரம்’ முதல் ‘தோன்றிக்கோ’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்