சங்க இலக்கியப் பொருட்களஞ்சியம் தொகுதி – 4

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: சி. சுப்பிரமணியம்
வெளியீட்டு எண்: 320, 2006, ISBN:81-7090-381-5
டெம்மி1/8, பக்கம் 575, உரூ. 400.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இந்நான்காம் தொகுதியில், ‘நக்கண்ணையார்’ முதல் ‘பீர்’ வரையிலுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்