வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 14

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். அ. மா. பரிமணம்
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ): முனைவர். நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 332, 2008, ISBN:81-7090-393-9
டெம்மி1/4, பக்கம் 760, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இத்தொகுதியில், ‘முதிர்ச்சி’ முதல் ‘னௌ’ வரையிலுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்