வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 9

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-9, 1988, ISBN: 81-7090-131-6
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1028, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00 (2004)
முழு காலிகோ

இவ்வொன்பதாம் தொகுதியில் ‘சிராண்டு’ முதல் ‘தர்ன்வால்டு’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்