வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 10

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-10 1988, ISBN: 81-7090-132-4
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1026, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00 (2005)
முழு காலிகோ

இப்பத்தாம் தொகுதியில் ‘தரகர்கள்’ முதல் ‘தொழில் பொருத்தப்பாடு’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்