வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 11

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் அ. மா. பரிமணம்
வெளியீட்டு எண்:53-11, 1991, ISBN: 81-7090-186-3
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1034, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00
முழு காலிகோ

இப்பதினொன்றாம் தொகுதியில் ‘தொழில் மயமாதல்’ முதல் ‘பண்டமாற்றம்’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்