வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 12

முதமைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் அ. மா. பரிமணம்
வெளியீட்டு எண்:53-12, 1992, ISBN: 81-7090-194-4
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1028, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00
முழு காலிகோ

இப்பன்னிரண்டாம் தொகுதியில் ‘பண்டரிபுரம்’ முதல் ‘பேரரசுக் கொள்கை’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்