வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 13

முதமைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் அ.மா.பரிமணம்
வெளியீட்டு எண்:53-13, 1986, ISBN: 81-7090-204-5
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1033, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00
முழு காலிகோ

இப்பதின்மூன்றாம் தொகுதியில் ‘பேரளவு உற்பத்தியில் மிகை ஆற்றல்’ முதல் ‘முதியோர் நலத்திட்டம்’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்ள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்