வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 15

(இணைப்புத் தொகுதி)
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பேரா. தெ. பாலசுப்பிரமணியன்
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ): முனைவர். நே. ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 333, 2008, ISBN:81-7090-394-7
டெம்மி1/4, பக்கம் 800, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இப்பதினைந்தாம் தொகுதியில் ‘அக்கேடியர்’ முதல் ‘வோல்கா ஆறு’ வரையுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பெற்றுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்