வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 2

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-2, 1986, ISBN:- 81-7090-058-1
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1016, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00
முழு காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் ‘அளவீடு’ முதல் ‘இன’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்