வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 3

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-3, 1987, ISBN
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1024, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ.800.00
முழு காலிகோ

இம்மூன்றாம் தொகுதியில் ‘இசைக் கணிப்பொறி’ முதல் ‘இராசமாணிக்கனார்’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்