வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 4

முதமைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-4, 1987, ISBN:- 81-7090-084-0
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1024, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு:800.00
முழு காலிகோ

இந்நான்காம் தொகுதியில் ‘இராசர்சு கார்ல்’ முதல் ‘உரிச்சொல் நிகண்டு’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்