வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 5

முதமைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-5, 1987, ISBN:-81-7090—099-9
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1028, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00
முழு காலிகோ

இவ்வைந்தாம் தொகுதியில் ‘உரிப்பொருள்’ முதல் ‘ஏகாந்தராமையர்’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்