வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 6

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-6, 1988, ISBN: 81-7090-108-1
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1022, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு:800.00
முழு காலிகோ

இவ்வாறாம் தொகுதியில் ‘ஏகாம்பரநாதர் உலா’ முதல் ‘கனோபிக்குச் சாடிகள்’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்