வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 7

முதமைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-7, 1991, ISBN: 81-7090-119-7
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1052, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: உரூ. 800.00, (2004)
முழு காலிகோ

இவ்வேழாம் தொகுதியில் ‘கா’ முதல் ‘கேட்டோ’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்