வாழ்வியற் களஞ்சியம் தொகுதி – 8

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் நா. பாலுசாமி
வெளியீட்டு எண்:53-8, 1991, ISBN: 91-7090-121-9
டெம்மி 1/4, பக்கம் 1022, உரூ. 700.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு:800.00
முழு காலிகோ

இவ்வெட்டாம் தொகுதியில் ‘கேட்புப் பொறுப்புகள்’ முதல் ‘சிராக – உத் – தௌலா’ வரையிலான சொற்களுக்கு விளக்கம் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்