சங்க இலக்கியம் ஒரு சுருக்கமான சொற்கள் தொகுதி – 1

மொழிபெயர்த்தவர்: prof. K.G. Seshadri
வெளியீட்டு எண்: 130, 1990, ISBN: 81-7090-184-2
டெம்மி 1/4, பக்கம் 186, உரூ. 200.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

தமிழில் சங்க இலக்கியப் பொருட்களஞ்சியம் வெளிவந்துள்ள நிலையில் இம்மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இம்முதற் தொகுதியில் ‘அ’ முதல் ‘ஔ’ வரை, மற்றும் ‘க’ முதல் ‘கௌ’ வரையுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தளிக்கப்பட்டு உள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்