சங்க இலக்கியம் ஒரு சுருக்கமான சொற்கள் தொகுதி – 2

மொழிபெயர்த்தவர்: prof. K.G. Seshadri
வெளியீட்டு எண்: 130-1, 1996, ISBN: 81-7090-245-2
டெம்மி 1/4, பக்கம் 520, உரூ. 200.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் ‘ச’ முதல் ‘சோ’ வரையும், ‘ந’ முதல் ‘நௌ’ வரையும், ‘த’ முதல் ‘தோ’ வரையும், ‘ப’ முதல் ‘பீள்’ வரையும் உள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் ஆங்கிலத்தில் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்