கடல் நீர்மட்டத்திற்கும் மற்றும் கரையோர சுற்றுச்சூழல் அதன் தாக்கம்

திருத்தியவர்: Dr.G.Victor Rajamanikkam
வெளியீட்டு எண்: 131, 1990, ISBN: 81-7090-165-0
டெம்மி 1/8, பக்கம் 464, உரூ. 70.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

கடல் மட்ட வேறுபாடுகளும் கடற்கரைச் சுற்றுச்சூழல்களும் பற்றிய 32 ஆங்கிலக் கட்டுரைகள் கொண்ட ஒரு தொகுப்பு நூல். கடலாய்வு பற்றி ஆய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்க்கு வழிகாட்டியாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்