தமிழிசை – தொன்மையும் பெருமையும் தொகுதி – 2

பதிப்பாசிரியர்கள்: முனைவர் இ. அங்கயற்கண்ணி
முனைவர்: இரா. மாதவி
வெளியீட்டு எண்: —-, 2006, ISBN:
டெம்மி1/8, பக்கம் 584, உரூ. 190.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் 61 ஆய்வுக்கட்டுரைகள் தொகுத்து அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்