நாட்டியப் பாட்டிசை தஞ்சை சரபேந்திர பூபாலக் குறவஞ்சி

பதிப்பாசிரியர்கள்: முனைவர்.ஞானாம்பிகை குலேந்திரன்
கே.பி. கிட்டப்பா
வெளியீட்டு எண்: 157, 1991,ISBN:
டெம்மி1/8, பக்கம் 48, உரூ. 30.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

நாட்டியப் பாட்டிசையை விளக்கும் நல்லதோர் இசை நூல் இது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்