சிலப்பதிகாரம்

மொழிபெயர்ப்பு: Dr R.S. Pillai
வெளியீட்டு எண்:111, 1989, ISBN: 81-7090-130-8
கிரவுன்1/4, பக்கம் 166, உரூ. 50.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

சிலப்பதிகாரத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நூல். இந்திய இலக்கிய மரபு மற்றும் தமிழ் இலக்கிய மரபு பற்றி அயல்மொழியினர் நன்கு அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இம்மொழிபெயர்ப்பு அமைந்துள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்