சட்டத்தமிழ் அகராதி

நூலாசிரியர் திரு. மா.சண்முக சுப்பிரமணியன்
வெளியீட்டு எண்:156, 1994, ISBN:81-7090-203-7
டெம்மி1/8, பக்கம் 488, உரூ.200.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு 2001
முழு காலிகோ

இவ்வகராதி ஆங்கிலத்திலுள்ள சட்டச்சொற்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஆழ்ந்த விளக்கங்களைத் தமிழில் காட்டி நிற்கும் ஓர் அரிய கலைக் களஞ்சியமாகும்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்